25 มกราคม 2564 มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค

25 มกราคม 2564 เวลา

Read more

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563)

สำรวจความพร้อมในการจ

Read more